You are not signed in
/
Your currency £ $
Deliver to:
Please accept my thanks for sending the CD's so quickly. TP Search:
Register
Search Forum:
Scottish and Celtic Music Discussion
Seachd – The Inaccessible Pinnacle: World Premiere
Elizabeth.
Posts: 7970
Posted: 18-Jul-2007 16:18
Edinburgh International Film Festival
Thu 16th August: 19:30. Cameo Cinema 1
Sun 19th August: 15:15. Cameo Cinema 1
Price £7.95 (£5.50 concs)

The first Scottish Gaelic feature film for the cinema

Seachd – The Inaccessible Pinnacle is the first Scottish Gaelic feature film specially made for the cinema. There has been only one previous feature length TV drama in Scottish Gaelic. The film is financed by GMS (Seirbheis Nam Meadhanan Gàidhlig/Gaelic Media Service), BBC Alba and Scottish Screen.

It is a film that has come from the Gaelic community

Producer Christopher Young and Writer-Director Simon Miller collaborated with Gaelic writers, Gaelic co-directors and local Gaelic amateur actors, crew, vocalists and musicians to create a film set in modern day Gaelic Scotland and it is the product of the heart and integrity of that community approach.

Seachd is about the power of storytelling

Seachd is about storytelling and its power to change and enrich us. If you live your life solely in the cold light of the 'real world’, the real truths
of life will elude you. If you recognise that stories can often reveal
those truths better than real life, then storytelling can help you not only
to face your hidden fears, but will also help you to take control of the
story of your own life. The film asks us to think about the value of
storytelling within our lives.

The soundtrack features top Gaelic vocalists and musicians

Jim Sutherland’s soundtrack features some of the greatest living Gaelic vocalists and musicians including Cairistiona Primrose, Màiri Nic a Ghobhainn, Caitlin NicAonghais, Allan Macdonald, Alasdair Codona, Mary MacMaster, and Hamish Moore, and also the sound of ancient and modern Gaelic instruments including the Carnyx, the Triplepipes and the Clàrsach.

Seachd was filmed entirely on the Isle of Skye (An t-Eilean Sgitheanach) off the West Coast of Scotland.

The Inaccessible Pinnacle is a ridged pinnacle that sits on top of Sgurr Dearg, one of the Munro peaks of the famous Cuillin mountain range on the Isle of Skye. It is a treacherous climb and is the only peak never actually attempted by Sir Hugh Munro who gave his surname to the collection of 300 Scottish peaks over 3,000 feet (914.4 metres) tall.

Unable to afford a helicopter, the cast and crew climbed Sgurr Dearg as total of four times during the making of Seachd, splitting the camera and equipment into ruc-sacs to endure the four hour climb to the summit before filming.

Half the cast and crew were found locally in Sleat in South Skye where the film was made, including several trainees from the Gaelic college, Sabhal Mòr Ostaig.

The film takes place in modern day Gaelic Scotland but the stories Grandfather tells cover the whole swathe of Gaelic history, from medieval Scotland through the 16th Century dashing of the Spanish Armada on the rocks of Scotland and Ireland, to the 19th Century Highland clearances and the islands of the 1920s.


You can read all about it and hear
Jim Sutherlands music on the Seachd website
http://www.seachd.com

Elizabeth.
Posts: 7970
Posted: 18-Jul-2007 16:22
’S e Seachd – The Inaccessible Pinnacle a’ chiad phrìomh fhilm ann an Gàidhlig na h-Alba dèante gu sònraichte dhan cinema. Cha robh ann roimhe ach aon phrìomh dràma dhan telebhisean ann an Gàidhlig na
h-Alba. Chaidh am film a mhaoineachadh le SMG (Seirbheis Nam Meadhanan Gàidhlig), BBC Alba agus Scottish Screen.

Seo film a dh’èirich às a’ choimhearsnachd Ghàidhlig

Dh’obraich an Riochdaire Christopher Young is an Sgrìobhadair-Stiùiriche Simon Miller an dlùth cho-bhoinn ri sgrìobhadairean is iar-stiùirichean Gàidhlig, agus ri cleasaichean, sgioba, seinneadairean is luchd-ciùil neo-phroifeiseanta Gàidhlig, gus film a chruthachadh a tha stèidhichte ann an Alba an-diugh. Tha e fìrinneach is onarach gu chùl, mar thoradh air an oidhirp aig coimhearsnachd a’ tarraing còmhla.

Tha Seachd mu chumhachd sgeòil

’S ann mu dheidhinn aithris-sgeòil a tha Seachd, is a’ chumhachd a th’ aig sin a bhith gar n-atharrachadh is gar misneachadh. Mura h-eil d’ aire ach air nithean cruthach is air an t-saoghal thachartach, thèid fìrinnean na beatha seachad ort. Ach ma ghabhas tu ris gu bheil na fìrinnean sin gan leigeil ris ann an sgeulachdan is seanchas, bidh e na chuideachadh - ann a bhith a’ toirt aghaidh air nithean trioblaideach a tha thu a’ cleith, is a’ cur do làimh air an stiùir ann an sgeul do bheatha fhèin. Tha am film ag iarraidh oirnn a bhith a’ meas luach an t-seanchais nar beatha.

Sàr sheinneadairean is luchd-ciùil Gàidhlig air a’ chlàr-fhuaim

Tha seinneadairean is luchd-chiùil cho math ’s a tha againn an-diugh sa Ghàidhlig air a’ chlàr-fhuaim, nam measg Cairistìona Primrose, Màiri Nic a’ Ghobhainn, Caitlin NicAonghais, Ailean Dòmhnallach, Alasdair Codona, Màiri Nic a’ Mhaighistir agus Hamish Moore. Cluinnear innealan aosmhor is nua-aimsireil eadar a’ Charnyx, a’ Phìob Thrì-Fhillte, a’ Chlàrsach is eile.

Bha am film Seachd air a thogail gu lèir san Eilean Sgitheanach air Cost an Iar-Thuath na h-Alba.

Tha An Stac (no am ‘Binnean Do-ruigsinn’) na sgòrr dromanta a tha na sheasamh air bàrr na stùic ris an canar Sgùrr Dearg, tè de na mullaich sa Chuiltheann ainmeil air an tugadh ‘Munro’. Cha bheag an cunnart ann a bhith a’ dìreadh an Staca agus ’s e an t-aon mhullach air nach do rinn Sir Hugh Munro fhèin oidhirp - esan a thug ainm dhan chruinneachadh de 300 beinn sa bheil còrr is 3,000 troigh a dh’àirde (914.4 meatair) ann an Alba.

Seach nach robh de dh’airgead ann a gheibheadh heileacoptair, bha aig an sgioba is na cleasaichean ri Sgùrr Dearg a dhìreadh ceithir tursan fhad ’s a bhathar a’ dèanamh Seachd. Bha an camara is an t-uidheam ga roinn eatarra anns na pocannan droma is iad a’ gabhail na slighe a mhaireadh ceithir uairean a thìde chun a’ mhullaich.

Fhuaireadh cuid mhath den sgioba ’s de na cleasaichean ann an Slèite ann an Ceann a Deas an Eilein far an deach am film a thogail. Nam measg bha oileanaich on chùrsa telebhisein ann an Sabhal Mòr Ostaig, Colaiste Ghàidhlig an Eilein.

Tha am film suidhichte ann an Alba san latha an-diugh fhèin ach tha sgeulachdan an t-seanar a’ toirt leotha raon farsaing de eachdraidh na Gàidhlig: o Alba sna meadhan aoisean gu creachadh a’ chabhlaich Spàinnich air creagan na h-Alba ’s na h-Èireann; o Fhuadaichean na naoidheamh linne deug gu ruige nan eileanan sna 1920an.

You can read all about it and hear
Jim Sutherlands music on the Seachd website
http://www.seachd.com

Onny
Posts: 12842
Posted: 18-Jul-2007 17:19
"It will screen with English subtitles in non-Gaelic speaking areas."

I wonder if that would have included the old Rosevale in Partick ;-)

the cat
Posts: 687
Posted: 18-Jul-2007 17:30
Not sure where you picked that up Onny but it's an interesting decision if that's the case. It means that the only people who won't know what's going on will be non-gaelic speakers who live in gaelic speaking areas. Probably at least 4/5ths of the Skye population for a start.
Onny
Posts: 12842
Posted: 18-Jul-2007 17:31
It's on the " World premiere at the Edinburgh Film Festival in August" link on http://www.seachd.com>
GooGoo
Posts: 69
Posted: 18-Jul-2007 18:25
Well I have seen it, loved it, go if you can!
Onny
Posts: 12842
Posted: 18-Jul-2007 18:57
Does that mean it isn't really a "World Premiere"?
GooGoo
Posts: 69
Posted: 18-Jul-2007 21:44
We had a "Skye Premier"! A wee whiley ago now too Onny.
Catriona
Posts: 189
Posted: 18-Jul-2007 21:54
I saw it in its "other" world premiere in Portree too - very good film. My wee five-minute cartoon is truly premiering (haven't even finished it yet) at the Film Festival too - will start a new thread about that.
singer
Posts: 52
Posted: 20-Jul-2007 16:15
Really looking forward to seeing this film, heard it's great...
Nìall Beag
Posts: 2237
Posted: 21-Jul-2007 11:32
Was mightily miffed that I missed out on the public tickets for the premiere. Means hanging around in Edinburgh a few days more to catch the first public screening. (The Sunday one mentioned above.)

Có-dhiubh, tha mis' a' coimhead air a h-adhart....

tony maries
Posts: 27
Posted: 23-Jul-2007 16:14
I climbed the Inn Pinn in May. It rained.

Also, the uniquely coarse texture of Skye gabbro means that you lose all the skin off your fingertips and you won't want to touch a musical instrument for days.

I take my hat off to the actors and film crew who very likely had to sit around in Glenbrittle for days before the weather conditions were suitable for filming.

I once met the film crew from Glenbogle, in a pub in Newtonmore. Although they admitted that they were being paid quite well for sitting around doing nothing most of the day, most of them were Londoners and had never quite got used to how wet a Scottish mountain can be. Hint: if your underpants are not wet enough to wring out, it hasn't been a truly wet day.

Big Lusty May
Posts: 24
Posted: 23-Jul-2007 17:33
"Hint: if your underpants are not wet enough to wring out, it hasn't been a truly wet day."

I take it you've never been to Girvan Folk Festival then.

tony maries
Posts: 27
Posted: 24-Jul-2007 10:45
Nope, never been to Girvan.
If it's a really wet one, do you get mud up to your knees like Pilton used to be before the festival spent a cool million and a half sorting out the drainage?
Big Lusty May
Posts: 24
Posted: 24-Jul-2007 11:38
No, but there's a lot of good-looking guys go to Girvan.
tony maries
Posts: 27
Posted: 24-Jul-2007 17:10

No, not into the good looking guys, pants wet or dry!
If it's a really rough day on the Cuillin and you take a little tumble and land on your bum you will end up with pants which have no seat AND need wringing out. And you spend the evening in the pub picking bits of gravel out of the raw parts of your bum.
Did John Donald ever go for a walk on the Cuillin and is this what happened to his troosers?
This is getting a long way from the original thread!
Tattie Bogle
Posts: 3849
Posted: 27-Jul-2007 21:45
Just went to try and get a ticket for the Thursday 16th August showing at the Cameo and it's sold out already. Still a few left for Sunday 19th, but can't go then. Filmhouse suggested I could join the queue for any returned tickets (at the Cameo) on the day!
Summary
Member: No
Currency: £'s (GBP)
Deliver to: United Kingdom
Items: £0.00
Delivery: £0.00
Total: £0.00
Weight: 0g
New Arrivals
Ross Ainslie - Wide Open
Ross Ainslie
Ross Ainslie - Wide Open
£13.27
Out of Stock!
Atlantic Roar
Skipinnish
Atlantic Roar
£13.27
Out of Stock!
© Foot Stompin' Celtic Music Development by Ayeonet Limited
Visa Credit payments supported by WorldPay Visa Debit payments supported by WorldPay Visa Electron payments supported by WorldPay Mastercard payments supported by WorldPay Maestro payments supported by WorldPay American Express payments supported by WorldPay Diners payments supported by WorldPay JCB payments supported by WorldPay WorldPay Payments Processing